02 giugno 2010   

 

Torino

" Militaria sabauda " 

 

s